(Østlands-Posten)

Regjeringen har nettopp lansert sin Klimaplan for perioden 2021–2030. En klimaplan er avgjørende for at vi skal klare å snu klimautviklingen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klimakrisen er vår tids største utfordring, og krever et omstillingsarbeid vi i Vestfold og Telemark fylke skal bidra til at blir gjort!

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har definert verdiskaping gjennom grønn omstilling som rammen for Vestfold og Telemark fylkeskommunes arbeid for å følge opp målsettingene i Parisavtalen, og arbeidet med å gjøre vårt fylke til en klimavennlig region.

Klimagassutslippene i vårt fylke er i dag høye. De siste oppdaterte tallene fra Miljødirektoratet viser at det i 2018 ble sluppet ut over 4,3 millioner tonn co₂-ekvivalenter fra Vestfold og Telemark fylke. Det var tredje mest utslipp per innbygger i Norge.

Fylkestinget har vedtatt at klimagassutslippene i vårt fylke skal reduseres med 60 % innen år 2030 sammenlignet med nivået i 2009, som er nødvendig for å gjøre vår del av jobben.

Utslippene i Vestfold og Telemark er i stor grad knyttet til vår industri. Da må også industrien være en del av løsningen. Industrien selv sier at fremtiden handler om å gå «From grey to green», og industrien i vårt fylke har selv satt et ambisiøst mål om å bli verdens første klimapositive industriregion innen år 2040.

Fylkeskommunens beste måte å nå målet om reduksjon i klimagassutslippene er å støtte industrien i dette arbeidet. Fylkeskommunen skal samle samfunnsaktører fra alle sektorer, samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk, bidra med kunnskap og tiltak for at vi sammen skal nå våre mål.

Så er det slik at ikke alle utslipp kan reduseres gjennom å ta i bruk fornybar energi. I flere deler av industrien er fangst og lagring av co₂ derfor en nødvendighet for å oppnå tilstrekkelig reduksjon. I for eksempel sementproduksjon er slik teknologi også det eneste tilgjengelige alternativet i dag som kan redusere utslippene vesentlig.

Sist høst kom den svært gledelige beskjeden om at regjeringen vil bidra til å gjennomføre fangst og lagring av co₂ ved Norcem sitt anlegg i Brevik. Det er en beslutning som er bra for det globale klimaet, for Norge og for Vestfold og Telemark fylke.

Vårt fylke vil med dette nå stå i sentrum for det globale arbeidet med fangst og lagring av co₂, og verden vil se til Brevik og vår industri for kunnskap, erfaring og inspirasjon.

Vår egen industri vil også se til Brevik, og det er allerede mange og gode relasjoner mellom Norcem i Brevik og næringslivet i Vestfold og Telemark. Dette er relasjoner som vil utvikles videre, og som igjen vil bety at vårt fylkes næringsliv vil være attraktive partnere når andre fangst- og lagringsprosjekter skal gjennomføres i andre deler av landet, og i andre deler av verden. Konsekvensene er altså store, og de er gode.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har definert sin rolle i arbeidet med å redusere utslippene i vår region. Vi skal jobbe med tilrettelegging, og samtidig bidra til at vårt fylke på en best mulig måte drar nytte av de ringvirkninger som følger av blant annet prosjektet i Brevik. Det å kutte klimautslipp er isolert ikke så vanskelig. Utfordringen ligger i å gjøre det – uten samtidig å kutte arbeidsplasser og verdiskaping. Målet for Vestfold og Telemarks arbeid er det motsatte. Vi ønsker å utvikle industrien. Vi ønsker å skape arbeidsplasser. Vi ønsker en verdiskaping gjennom grønn omstilling!