Gå til sidens hovedinnhold

- Vi aner ikke hvem som er i Norge

Jørgen Kosmo langer ut mot Sigbjørn Johnsens styring.

Riksrevisjonen som ledes av Jørgen Kosmo kritiserer Sigbjørn Johnsen og Finansdepartements vurderinger i 2012 på flere områder.

Mye av kritikken er knyttet til at departementets styring av Skatteetaten.

Folkeregisteret er et viktig samfunnsregister, og skal registrere alle personer som er eller har vært bosatt i Norge, er født i Norge eller har fått tildelt fødselsnummer eller d­nummer.

I kritikken kommer det fram at kun en av ti personer som er utstyrt med d-nummer er kontrollert godt nok. Slike nummer benyttes for personer som ikke er fast bosatt i Norge

Det vil si at «det norske samfunnet ikke har oversikt over hvem som faktisk har en reell og aktuell tilknytning til Norge».

Og det er ikke få personer det er snakk om.

Ved siste årsskifte var det tildelt cirka 1,6 millioner slike d-nummer, der 300.000 regnes som inaktive. Men av de resterende 1,3 millionene er det ingen som vet hvor mange som er aktive.

– Flere tusen flere døde i NAV
I tillegg er det enorme mengder med identiteter i NAV-systemet som er utenfor kontroll.

– Det er også flere tusen personer i NAVs datasystemer som er døde, men som ikke er registrert døde i folkeregisteret. I tillegg er det flere tusen personer som har fått tildelt d­nummer gjennom bank uten at bankkontiene er tatt i bruk. Skatteetatens kontroller påviser jevnlig falske pass og ID­kort, skriver Kosmo.

Den omfattende internasjonaliseringen trekkes fram som en faktor som kan forverre situasjonen og gjøre det vanskeligere å kontrollere skatteinngangen i årene fremover.

– De forholdene Riksrevisjonen har merknader til på skatteområdet for 2012, viser at internasjonaliseringen har endret risikobildet, og at Finansdepartementet i styringen av Skatteetaten i større grad burde ha sørget for å prioritere kontrollressurser til dette området. Departementet bør også vie likebehandling av skatte­ og avgiftspliktige større oppmerksomhet i styringen av etatene, skriver Kosmo.

Videre påpekes det at mangelfull samhandling mellom etatene svekker registerkvaliteten.

– Det ble understreket at dette kan føre til feil blant annet ved vurdering av skatteplikt og krav på ytelser fra folketrygden for personer fra utlandet som bor eller arbeider i Norge og på norsk sokkel, og for personer som oppholder seg i utlandet og har rettigheter etter norsk trygdelovgivning.

Utviklingen skaper vesentlige utfordringer for skattemyndighetenes ajourføring av folkeregisteret og skattlegging av skattytere med eierskap og transaksjoner over landegrensene.

Her kan du lese hele rapporten fra Riksrevisjonen

Elendig system
Finansdepartementet får også kritikk for at de bruker utdaterte IT-løsninger.

Dette gjelder blant annet brannmur, antivirus, oppdateringer, loggføring og overvåking samt tilgangsstyring. Det er videre avdekket svakheter ved kontinuitetsplanlegging samt identifisering og behandling av sikkerhetsbrudd.

– Enkelte av funnene innebærer også brudd på personopplysningsforskriften. Svakhetene kan påvirke sikkerheten i informasjonen hos en rekke andre statlige virksomheter som er kunder, samt personvernet for et betydelig antall lønnsmottakere, skriver Kosmo.

– Viktig å få på plass
Brukerne av folkeregisteret er avhengige av at opplysningene er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Et korrekt folkeregister har derfor en vesentlig samfunnsmessig betydning.

Det pågår et moderniseringsprosjekt av folkeregisteret, men dette vil først bli iverksatt om flere år.

– Riksrevisjonen understreker derfor viktigheten av at departementet sikrer en forbedring av kvaliteten på det nåværende folkeregisteret. Riksrevisjonen forventer at den videre oppfølgingen av ulike forbedringsforslag blir avklart i dialog mellom Skattedirektoratet, Finansdepartementet og øvrige brukere, skriver Kosmo.

Uenig og litt enig
Sigbjørn Johnsen på sin side deler ikke Riksrevisjonens syn om at Finansdepartementet i de senere årene ikke har viet folkeregisteret stor oppmerksomhet i styringen av Skatteetaten. Han viser til at Finansdepartementet i samarbeid med Skattedirektoratet de senere årene har iverksatt flere tiltak for å styrke kvaliteten i folkeregisteret.

Men Johnsen sier seg også kjent med at kvaliteten på opplysningene i folkeregisteret på enkelte områder bør bedres. Han viser til at det stilles andre krav til innhold og registerkvalitet nå enn den gang folkeregisteret ble opprettet.

Johnsen viser til at folkeregisteret gir oversikt over de personer som til enhver tid er å anse som bosatt i Norge etter lov og forskrift, men påpeker at folkeregisteret ikke er tillagt noen oppgave med å føre oversikt over alle utlendinger som til enhver tid har en tilknytning til Norge. Videre viser den forrige finansministeren til at det i praksis ikke er mulig, og heller ikke ønskelig, å holde en sentral og fullstendig oversikt over hvem som har en tilknytning til Norge.

Sigbjørn Johnsen mener at det er satt i gang et omfattende arbeid for å redusere risikoen for at personer registreres med et d­nummer med falsk eller uriktig identitet.

– D­nummer tildeles av folkeregistermyndighetene av hensyn til andre aktørers behov for å kunne ha et entydig nummer for ikke­bosatte personer de har relasjon til, og det presiseres at disse må selv holde nødvendig oversikt over hvilke ikke­bosatte personer de skal forholde seg til. Statsråden uttaler videre at et tildelt d­nummer også vil kunne brukes av andre etater enn de som har rekvirert nummer, og at departementet har sett at det bør være mulig å få bedre kvalitet på kontaktopplysninger, skriver Johnsen.

Riksrevisjonen har følgende merknader til Finansdepartementet for 2012:
* svakheter ved informasjonssikkerheten i Direktoratet for økonomistyring
* mangler ved kvaliteten i folkeregisteret
* petroleumsskatt – nedprioriteringer og redusert kontrollnivå
* mangelfull oppfølging av automatiske kontrolloppgaver fra utlandet (AKU)
* mangler ved utnyttelsen av informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadiser
* manglende ordning for rapportering av valutalån til skattemyndighetene
* ulik praksis ved anmeldelser for brudd på ligningsloven

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken